16 Ekim 2012 Salı

Zilhicce ayında yapılan zikirler


Zilhicce ayında yapılan zikirler;

Ebû Hüreyre (r.a), Nebiyy-i Zîşân (s.a.v)  Efendimizin şöyle buyurduğunu rivâyet etmiştir:
...
Zilhicce’nin on gününde yapılan ibâdetler kadar, diğer günlerin hiç birindeki ibâdet Allâh’a sevgili
değildir. Bugünlerden her birinin orucu, bir senenin orucuna, gecelerinden her birinin ihyâsı da, Kadir gecesinin ihyâsına muâdildir
.” (Tirmizî, Savm, 52; İbn-i Mâce, Sıyam, 39)

Ebul Leys Semerkandî Hazretleri ve Abdulkâdir-i Geylani Hazretleri kitaplarında bunu fazîletleri ile
birlikte zikrettiler. Havariler İsa (Aleyhi Selam) a: ” Bu duaları okuyanın sevabı nedir?” diye s orduklarında şöyle buyurdu:

1. ZİKİR: Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu yuhyî ve yumît. Bi yedihil hayru ve huve alâ kulli şey’in Kadîr.

“Birincisini 100 kere okuyan kimsenin ameli gibi bir amel, o gün yer halkından hiçbirine yazılmaz. O kul, kıyamet günü en fazla hasenatın sahibi olur.

2. ZİKİR: Eşhedu en lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerike leh. İlâhen, Vâhiden, Sameden lem yettehiz, sâhibeten ve lâ veledâ.  

 İkincisini 100 kere okuyana, Allahu Teala bir milyon hasene yazar, o kadar da günahını siler ve onun cennette on bin derecesi yükseltilir.

3. ZİKİR: Eşhedu en lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu, yuhyî ve yümîtu ve huvel Hayyul lâ yemûtu. Bi yedihi’l hayru ve huve alâ kulli şey’in Kadîr.

Üçüncüsünü 100 kere okuyana gelince; gökten yetmiş bin melek, elleri açık bir halde inerler ve bu
duayı okuyanlara salat ve rahmet yağdırırlar.

4. ZİKİR: Hasbiyallâhu ve kefâ. Semiyallâhu limen de’â. Leyse verâellâhi müntehâ.
Dördüncüyü 100 kere okuyanın bu duasını bir melek alıp, Rahman Tealanın huzuruna koyar. Rahman Teala o anda o duayı okuyana nazar eder. Allahu Tealanın kendisine bir defa teclli buyurduğu kişiyse asla bedbaht olmaz..

5. İSE: “Allahümme lekel hamdü kemâ negûlü ve hayran mimma negûl, Allâhümme leke salâtî ve
nüsükî ve mahyâye ve memâti ve leke Rabbi türâsî, Allâhümme innî eûzü bike min azâbil gabri ve min  şetâtil emri, Allâhümme innî es’elüke min hayri ma tecrî bihi’r- rîhu.”

Beşincisi ise bana ait bir duadır. Onun sevabının açıklamasını yapmam için bana izin verilmemiştir..”

Zilhicce'de her günün orucunun bir seneye denk olması, gecelerini ihyasının Kadir gecesine müsavi olması, zikirlerinin kat kat katlanmasından hemen şu hadîs- i şerif geliyor insanın aklına;
 
Allâh  bu ümmete ömrü az, ama kazancı çok verdi"
 
  Dualarınıza ortak olmak umuduyla... Amin.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder