18 Kasım 2012 Pazar

Aşure günü neler yapılmalı hangi dua okunmalı

 
Aşure günü neler yapılmalı hangi dua okunmalı;

1-
Aşure günü oruç tutmak sünnettir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki;
 • Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur. (Müslim, Tirmizi, İ. Ahmed, Taberani)
 • Aşure günü oruç tutan o yıl tutamadığı nafile oruçlarının sevabına kavuşur. (Deylemi)
 • Aşure günü bir gün önce, bir gün sonra da tutarak Yahudilere muhalefet edin. (İ.Ahmed)
 • Aşurenin faziletinden faydalanın! Bu mübarek günde oruç tutan, melekler, peygamberler, şehidler ve salihlerin ibadetleri kadar sevaba kavuşur. 
 • Ebu Hureyre ’den (r.a) gelen rivayette ise Resul-ü Ekrem (a.s.m) şöyle buyurmuştur:
 • Bir kimse Aşûrâ gecesini ihya eder de gündüzünü dahi oruçlu geçirir ise ölüm acısını anlamadan ölür.
 • Kim aşure gecesini ihya ederse ,Allah-ü Teala’ya mukarreb meleklerin ibadeti gibi ibadet etmiş olur. (Gunyet’üt Talibin)
 • Her aşure gecesi ibadet ve taatle ihya ederse Allah-ü Teala o kimsenin arzu ve isteklerini yerine getirir. (Gunyet’üt Talibin)
 • Hz. Ali (ra) tarafından rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resul-ü Ekrem (asm) şöyle buyurmuştur:
 • Bir kimse Aşûra gününü ihya ederse Allah-ü Teâlâ onu dilediği gibi diriltir.
 • Aşure günü sadaka vermeyi ihmal etmeyin!
 • Her kim Aşûra günü malından bolca harcarsa, Allah-ü Teâlâ senenin diğer günlerinde ona bolluk ihsan eyler. (Beyhâkî)
 • Aşure günü verilen bir dirhemlik sadakaya, yedi yüz bin dirhem gibi sevap verilir.(İmam Gazali)
 • Aşure günü zerre kadar bir sadaka verirse, Allah-ü Teala ona Uhud dağı kadar sevap verir. O sevabı da kıyamet günü mizanda yer alır. (Beyhakî)
2- Sıla-i rahim yapmalı Yani akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini almalı.
 
Hadis-i şerifte Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur.
 
3- İlim öğrenmeli! Hadis-i şerifte; Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allah-ü Teâlâ'yı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer. buyuruldu
.
Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun ilmihal okumalıdır.
 
Ayrıca Kuran-ı Kerim okumalı, kazası olan kaza namazı kılmalı.
 
4- Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte  Aşure günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur. buyuruldu. (Şira)
 
Bugün aşure ibadet  diye aşure pişirmek günahtır. Aşurenin bugüne mahsus ibadet olmadığını bilerek, bugün aşure veya başka tatlı yapmak günah olmaz, sevap olur. Bu inceliği iyi anlamalı.
 
Tedavi niyetiyle sürme çeken bugün de sürmelenebilir. (Hadis-i şerifte )Aşure günü ismidle sürmelenen, göz ağrısı görmez.
 
5- Çok selam vermeli. (Hadis-i şerifte) Aşure günü, on müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur.
 
6- Çoluk çocuğunu sevindirmeli! (Hadis-i şerifte) Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur.
 
7- Gusletmeli (Hadis-i şerifte )Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir. Muharremin dokuzunu onuna bağlayan gece Hz.Allah Teala suları zemzem aktırır. O gece akan sular ile yıkanılırsa bütün ev halkı şifa bulur.
 
8- O gün, eve ufak-tefek erzak alınmalı, alınırsa bir sene boyunca evde bereket olur.
 
9- Dua Okunmalı Peygamberimiz (s.a.v.) Hazretlerinden:
 
Her kim, ilk on günü sabahleyin aşağıdaki duâyı üç kerre okursa, Allâh zû’l-celâl hazretlerinin o kimseyi tâ gelecek senenin Muharremine kadar bütün belâlardan emin ve muhâfaza buyuracağı.” rivâyet olunmuştur.
 
Şeyh Şihâbuddîn-i Sühreverdî (k.s.)’dan nakledilmiştir ki:
 
Her kim, bu duâyı, Aşûre günü üç kerre okursa, ölümden de emîn kılınır. Elbette o sene ölümü takdîr olunan kimseye bu duâyı bu vechile okumak nasîb olmaz.”
Bi-smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm;
El-hamdü li’llâhi rabbi’l-‘âlemîn. Ve’s-salâtü ve’s-selâmü ‘alâ seyyidinâ muhammedin ve ‘alâ âlihi ve sahbihî ecma‘îne. Allâhümme ente’l-ebediyyü’l-kadîmü’l-hayyü’l-kerîmü’l-hannânü’l-mennânü ve hâzihî senetün cedîdetün es’elüke fîhâ’l-‘ısmete mine’ş-şeytâni’r-racîmi. Ve’l-‘avne ‘alâ hâzihi’n-nefsi’l-emmâreti bi’s-sûi ve’l-iştigâle bi-mâ-yukarribunî ileyke yâ zê’l-celâli ve’l-ikrâmi bi-rahmetike yâ erhame’r-râhimîne. Ve sallâ’llâhu ve selleme ‘alâ seyyidinâ ve nebîyyinâ muhammedin ve ‘alâ âlihi ve sahbihî ve ehli beytihi ecmaîne.
10 defa şu duâ okunur:
 
"Sübhânallâhi mil'el mîzân. Ve müntehel-ılmi ve mebleğar-rızâ ve zinetel-arş'

10- Aşûra günü 1000 tane ihlas suresi okumayı unutmayın! Aşûra gününü oruçla geçirene 100000 melek sevabı verilir. O gün ihlas suresini 1000 kere okuyana, Allah-ü Teala rahmet nazarı ile bakar ve o kişi sıdıklardan yazılır. (Nüzhet’ül- Mecalis)

11- Aşûra günü su ikramında bulunun! “Aşûra günü birine bir içimlik su veren kimse göz açıp kapayacak kadar zaman dahi, Allah’a asi olmamış gibi olur.” (Gunyet’üt Talibin)


12- Aşûra günü bir kişiye bile olsa iftar verin!“Bir kimse Aşûra günü oruçlu bir mümine iftar ziyafeti verirse, Muhammed (asm) ümmetinin tümüne iftar ziyafeti vermiş ve hepsinin karnını doyurmuş kadar olur.”(Şir'at'ül İslam)
“Aşûra gecesi bir mümine iftar verene, Allah-ü Teala katında bütün ümmet-i Muhammed’e iftar vermiş gibi yazılır.” (Gunyet’üt Talibin)
“Aşure günü iftar yemeği verirse, Ümmet-i Muhammed’in hepsine iftar ettirmiştir, karınlarını doyurmuş gibi olur.” (Suyûtî)


13- Yetmiş kere ''Hasbiyallahü ve ni'mel vekil veni'mel Mevla ve ni'men nasir.Gufraneke rabbena ve ileyke'l masir'' denir.

14- Üç yüz on üç defa '' La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin'' denir.

15- Aşure günü üç yüz kere '' Ya Razzak'' Okuyanın bir sene rızkı bol olur.

16- Aşure günü dört rekat namaz kılınır.

Fatihadan Sonra elli bir kere ihlas suresi okunur. sonra yüz kere salavat-ı şerife getirilir.

اللهم صل علي سيدنا محمد وادم و نوح و ابراهيم و موسي و عيسي وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين

Türkçe okunuşu;

Allahumme salli alâ Muhammedin ve Ademe ve Nuhin ve İbrahiyme ve Musa ve İsa ve ma beynehum minen nebiyyiyne vel mürseliyn, salâvâtullâhi ve selâmuhu âleyhim ecmaıyn.

17- Aşure gününde sürme çeken kimsenin o sene içerisinde göz ağrısı çekmeyeceği bildirilmiştir.” (Gunyet’üt Talibin)

"Aşûra günü her kim sırma taşından sürme çekerse gözleri katiyen ağrımaz." (Hakîm, Müstedrek.)
“Bunun sebebi şu olabilir:

Nuh (as) ile birlikte gemi içerisinde bulunan insanların gözleri suyun rutubetinden iyi göremez olmuştu ne zamanki Muharrem’in onuncu günü selamete kavuştular.Allah-ü Teala bu durumdan kurtulmaları için Nuh (as)’a gözlerine sürme çekmelerini vahyetti.” (Faziletleriyle aylar ve geceler)
Sürme çekmek her zaman sünnettir. Bu fiili yalnız aşure günü yapmamaya gayret etmelidir 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder