20 Kasım 2012 Salı

Esma-i idrisiyye Şerhi – 11. isim ve Havassı

Esma-i idrisiyye Şerhi – 11. isim ve Havasları
«YÂ KEBİYRÜ ENTELLAHÜLLEZİ LÂ TEHTE-DÎ’L UGULU LİVASFİ AZAMETİ»
Cenabı Hakkın Esmai Hüsnasından (güzel isimlerinden) sayılan bir ism-i şerifi de «El Kebir»dir. Kibriya ve azamet sahibi demektir. Kibriya kemali Zâtı ecel-li âlâdan ibaretdir.

Mânâsı:

Ey ezelî, ebedî Kibriya sahibi olan Alla-hım! öyle azamet ve kibriya sahibisin ki; zümre-i irfanın kalblerini hidayet nurunla safi ve basiret gözlerini mucellâ (cilâlı, parlak) edersin. Evsaf-ı azametin ve kibriya-i celâletin müşahedesiyle haz ve nasib alırlar ve
gönülleri vasf-ı azametle vüs’atleri (genişlikleri) miktarı dolar.

Havass ve Esrarı:

• Bir kimsenin borcu çok olsa; bu ismi devamlı okusa, Allah Teâlâ borcunu ödetir. Hiç ümit etmediği yerden dünyalık gelir (56).

Cenabı Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurur ki:

• Bir kimse tenha bir yerde 40 gün halvet edip (yalnız kalıp) her gün günde 1000 kere bu ismin zikri ile meşgul olsa; maksadı her ne ise hâsü olur. Ve mü-vekkel olan melâike hazır olup muti, münkat ve hükmüne râm olur.
• Bir beldenin vali ve hâkiminin şan ve şerefi düşse; 3 gün oruçlu olup hayvanatdan ve ondan hasıl olanlardan perhiz ederek günde 1000 defa bu ismi zikre tse; insanlar arasında şan ve şerefi artar ve mehabet (heybet) peyda olur.
• Bir kimse bu ism-i şerifi gecede ve gündüzde 20.000 kere zikir etmeğe devam eder olsa; Azamet sahibi olan yüce Allah evliyasına ettiği kerametle mü-kerrem eder. Yani evliyasına verdiği kerameti ona ela verir.
• Bir kimse günde 232 kere zikir etse; ni’meti artar. Vakti hoş geçer. İnsanlar arasında şanı yüce ve bulunduğu yerin eşrefi olur. Allah’ın inâyetlyle (57).
Günü: Çarşamba Gecesi: Pazar
Ulvi Meleği: Dağşabuaiyle
Süfli Meleği: Çağzatatişin
Buhuru: Lisanı Usfur
(55) Nurül Huda M. Arabi
(56) Şerhi duai Esmai Idrisiye
(57) Nurül Huda M. Arabi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder