20 Kasım 2012 Salı

Esma-i idrisiyye Şerhi – 38. isim ve Havassı

Esma-i idrisiyye Şerhi – 38. isim ve Havasları
«YÂ AZÎME ZESSENAİL FAHİRİ VEL İZZİ VEL MECDİ VEL KİBRİYAİ FELÂ YEZİLLE İZZÜHÜ»
Allah Teâlânın Esmaül Hüsnasından (güzel isimlerinden) sayüan bir ism-i şerifde «El Kerîm» dir. Bağışı çok ve cömert olan demekdir. Yani Hazreti Hudayı ce-lîlüşşân zâtı kerimiyle zâtmda mükerrem olup kullarına talebsiz (istemeden) envai cevad kerimiyle ikram edici bir kerim padişahdır ki; yaratıkları içerisinde inşam hâlis kereminden inşam kendine has bir biçimde yaratmakla ve onu giydirmekle mükerrem kıldı. Ve nice kerametler (ikramı, bağışı) ile diğer mahlûkdan mümtaz (seçkin) kıldı. O kerametler (ihsanlar, bağışlar) ki; kullarına vesilesiz ve talebsiz ikram etmiştir.

Mânâsı:

Ey kerîm Vacibit Tekrim! Mü’min kulların için vââdi kerîmine vefa edici ve vaidini afüv edici ke-rimüşşânsm ve adi sahibi hallâkı cihansın. Öyle bir adli sübhansın ki; Ya Rabbel âlemin! Bütün mahlûkatın yaratılışında her şeyin itidal sınırı hâlis fiili adlindir.

Havass ve Esrarı:

Cenâb-ı Şeyhül Ekber Muhiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurur:
• Bir kimsenin nefs-i emmâresi (nefsinin isteğini yapmasını emredici nefs) kuvvetli olduğunda; bu kerîm ismini okumağa meşgul olmalıdır. Sıfat-ı mezmu-mesi mahmude’ye (kötü sıfatlan iyi sıfatlara) tebdil olunur.
# Hakk Teâlâ Hazretleri lütuf ve keremiyle sey-yiâtmı (suçunu, günahım) mahveder.
# Eğer bir kimse âhiret yolunda gayret eder olsa; günde 700 kere bu kerîm isminin zikrine devam etmelidir. Allah Teâlâ’nın fazlıyla iklimi vücuda gönül padişahlığım adi üzere icra eder. Diğer azalar onun mahkûmu olur.
• Eğer Melikler bu ismin zikrine meşgul olsalar; adi ve adaletle memleketi nizam bulduktan sonra âlemlere münteşir olur.
# Eğer erbab-ı kemâl bu ismin zikrine devam eder olsa; maarifetleri revaç bulup indel enam makbul olur (114).
• Bu ism-i şerifi her kim ne niyetle okursa muradı hasıl olur. Hem okumalı ve hem de üzerinde bulundurmalıdır (115).
(112) Kitabı Nurul Huda
(113) Şerhi kırk isim

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder