23 Kasım 2012 Cuma

İkindi namazından sonraki tesbihat


İkindi namazından sonraki tesbihat

İkindi namazının tesbihatı ikindi namazını kıldıktan sonra yapılması gereken tesbihattır. Tesbihatı aşağıdaki şekilde olduğu gibi yapılır
İKİNDİ NAMAZI TESBİHATI
1
Ezan ve kâmetin arkasından bu dua okunur.Allahümme rabbe hazihi’d-davet’it-tâmmeh,ve’s-salâti’l-kaimeh, âti seyyidinaMuhammeden’il-vesilete ve’l-fazileteve’derecate’r-rafiati’l âliyeh, ilahî veb’ashumakâmen mahmuden’illez’i vaadteh. İnneke lâtuhlifu’l-mîâd.
2
İkindi Namazının dörtrek’atlikfarzından sonra “SELAM DUASI” okunurEstağfirullâh, estağfirullâh, estağfirullâh Allâhumme ente’s-selâmüve minke’s-selâm, tebârekte yâ zelcelâli ve’l-ikrâm
3
Arkasından “SalâtenTüncinâ” yada “Salât-ıMünciye” olarak bilinen duâ okunur.Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Salâten tuncînâ bihâ mincemîil ahvâli ve’l-âfât. Ve takdîlenâ bihâcemiâ’l-hâcât. Ve tutahhirunâ bihâ mincemî’ıs-seyyiât. Ve terfeunâ bihâ indekeâ’led-deracât. Ve tübelliğunâ bihâ aksa’l-gâyât.Min cemî’il-hayrâti fi’l-hâyâti ve ba’de’l-memât. Âmin yâ mücib’ed-deavât, ve’l-hamdü lillâhirabb’il-âlemin.
7
Daha sonra bilinen namaztesbihatınadevam edilir.Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed.Subhânallâhi ve’l-hâmdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhüvallâhu ekber, ve lâ hâvle ve lâ kuvvete illâbillâhi’l-aliyyü’l-azîym
8
Ayete’lKürsiokunduktan sonra tesbihçekilir.Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.
33 Subhânallâh,
33 Elhamdulillâh,
33 Âllâhuekber.
9
TesbihlerdensonraLâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerike leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hâmdü yuhyi ve yumit, ve hüvehayyun lâ yemût, biyedihi’l-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadir ve ileyhi’l-masîyr denir ve namazın duası yapılır.
10
Duâdan sonra;Fa’lem ennehu denir ve 33 defa
Lâ ilâhe illâllâh okunur. Sonra Muhammede’r-resûlullâhi sallallâhü teâlâ âleyhi ve sellem denir.
11
Besmele çekilip;İnnallâhe ve melâiketehû yusallûne alennebiyy; yâeyyühellezine âmenu, sallû aleyhi ve sellimuteslîmâ âyeti okunup Lebbeyk denir.
12
Müteakiben;Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ ali seyyidinâ muhammedin biadedi külli dâin vedevâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesirâ,
Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ ali seyyidinâ muhammedin biadedi külli dâin vedevâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesirâ,
Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ ali seyyidinâ muhammedin biadedi külli dâin vedevâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîrankesîrâ,
Salli ve sellim yâ rabbi alâ hâbibike muhammedinve alâ cemî’il-enbiyâi ve’l-mürselîn, ve alâ âli küllin ve sâhbi küllin ecmâin, âmîn, velhâmdulillâhirâbbi’l-âlemîn.denir
13
Müteakiben;Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin âleyke yâRasûllallâh
Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin âleyke yâHabîballâh
Elfü elfi sâlâtin ve elfü elfi selâmin âleyke yâemîne vahyillâhAllahumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâmuhammedin ve alâ âlihi ve ashâbihî, biadedievrâki’l-eşcâr ve emvâci’l-bihâr vekatarâti’l-emtâr. Vâğfirlenâ verhamnâve’l-tüfbinâ ve bi üstâdinâ ve vâlideynâ ve bitalebeti rasâili’n-nuru’s-sadıkîyne yâ ilahenâ bikülli salâtin minhâ eşhedühen lâ ilâhe illallâh veeşhedü enne muhammeden rasûllullâhi sallallâhuteâlâ âleyhi ve sellem denir.
Müteakiben Tercüme-i İsm-i Âzâm Duası okunur
Bismillâhirrahmânirrahiym.
Subhanekeya AllâhtealeyteyâRahmanecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya Râhiymtealeyteyâ Kerimecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya Hâmidtealeyteyâ Hâkimecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya Mecidtealeyteyâ Melikecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya Kuddüstealeyteyâ Selâmecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya Mü’mintealeyteyâMüheyminecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya Âziztealeyteyâ Cebbârecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
SubhanekeyaMütekebbirtealeyteyâ Hâlıkecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya Evveltealeyteyâ Âhirecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya zâhirtealeyteyâ Bâtınecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya BâritealeyteyâMusâvvirecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya Tevvâbtealeyteyâ Vehhâbecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya Bâistealeyteyâ Vârisecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya Kâdimtealeyteyâ Mukimecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya Ferdtealeyteyâ Vitrecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya Nurtealeyteyâ Settârecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya Celiltealeyteyâ Cemilecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya Kâhirtealeyteyâ Kâdirecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya MeliktealeyteyâMuktedirecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya Alimtealeyteyâ Âllâmecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya Aziymtealeyteyâ Gâfurecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya Hâlimtealeyteyâ Vedudecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya Şehidtealeyteyâ Şâhidecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya Kebirtealeyteyâ Müteâlecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya Nurtealeyteyâ Lâtifecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya Semi’tealeyteyâ Kefilecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya Kâribtealeyteyâ Bâsiyrecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya Hâkktealeyteyâ Mübinecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya Râuftealeyteyâ Râhiymecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya TâhirtealeyteyâMüteâhhirecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
SubhanekeyaMücemmiltealeyteyâMufâddilecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya Müzhırtealeyteyâ Mün’imecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya Deyyântealeyteyâ Sultânecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya HânnântealeyteyâMennânecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya Ehâdtealeyteyâ Sâmedecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya HâyytealeyteyâKâyyumecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya Adltealeyteyâ Hâkemecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya Ferdtealeyteyâ Kuddûsecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Eller açılır, Subhâneke âhiyyen şerâhiyyen tealeyte lâ ilâhe illâente ecirnâ ve ecir üstâdenâ ve vâlideynâ ve rufekâenâ veâkribâenâ ve ahbâbene’l-mü’minîne’l-muhlisîyne mine’n-nâr ve minkülli nâr (eller aşağıya çevrilir) vahfaznâ minşerri’n-nefsi ve’ş-şeytan ve min şerri’l-cinni ve’l-insân ve min şerri’l-bid’âti ve’d-dalâleti ve’l-ilhâdi ve’t-tuğyân (eller yukârı çevrilir) bi âfvike yâMücir, bi fadlike yâ Gaffâr, bi rahmetike yâ erhame’r-râhimîn.
Allâhumme edhilne’l-cennete mea’l-ebrâr, bişefâati nebiyyike’l-muhtar. Amîn ve’l-hamdülillâhi rabbi’l-âlemin.
E’uzü besmele çekilerek “Nebe Suresi (Amme)” okunur.
(1) Amme yetesaelun (2) aninnebeil azıym (3) elleziy hüm fiyhi muhtelifun (4) kellâ seya’lemun (5) sümme kellâ seya’lemun (6) elem nec’alil’arda mihade (7) velcibale evtade (8) ve haleknaküm ezvace(9) ve cealna nevmeküm sübate (10) ve cealnelleyle libase (11) ve cealnennehare meaşa (12) ve beneyna fevkaküm seb’an şidade (13) ve cealna siracen vehhaca (14) ve enzelna minelmu’sırati mâen seccaca (15) linuhrice bihî habben ve nebaten (16) ve cennatin elfafa (17) inne yevmel fasli kâne miykate(18) yevme yünfehu fiyssûri fete’tûne efvaca (19) ve fütihatis semâü fekânet ebvaba(20) ve süyyiretil cibalü fekanet seraba (21) inne cehenneme kanet mirsade (22) littağıyne meaba (23) lâbisiyne fiyha ahkaba (24) lâyezûkûne fiyha berden ve lâ şerabe (25) illâ hamiymen ve ğassaka (26) cezâen vifaka (27) innehüm kânu lâ yercûne hısabe (28) ve kezzebu biâyâtina kizzâba (29) ve külle şey’in ahsaynahü kitaba (30) fezûku felen nezideküm illâ azaba (31) inne lilmüttekıyne mefaza (32) hadâika ve a’nabe (33) ve kevâıbe etrabe (34) ve ke’sen dihaka (35) lâ yesmeune fiyha lağven ve lâ kizzaba (36) cezâen min rabbike atâen hısaba (37) rabbis semâvâti vel’ardı ve ma beynehumerahmâni lâ yemlikûne minhü hitaba (38) yevme yekumür ruhu velmelâiketü saffa, lâ yetekellemune illâ men ezine lehü rahmânü ve kâle savaba (39) zalikel yevmülhakku femen şâettehaze ilâ rabbihî meâbâ (40) inna enzernaküm azâben kariyba yevme yenzurülmer’ü ma kaddemet yedahü ve yekülül kafirü yâleyteniy küntü türaba.

Tesbihatı’da böylece tamamlamış oluyoruz.. Selam ve Dua ile Allah’a emanet olun inşallah

Kaynak;http://www.omerfarukkural.com/ikindi-namazi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder