22 Kasım 2012 Perşembe

Sabah namazından sonraki tesbihat


Sabah namazından sonraki tesbihat ve faziletleri
Sabah namazının tesbihatının fazileti sayamadığım derecede çoktur cennetlik olmamız için 1 numaradır. Dualarda hep Peygamber efendimizin şefaatine nail olmayı söylüyor yani bu duaları tesbihatı yapan kişiler hem dereceleri artıyor hemde yararlı birisi oluyor hemde cehennem azabından %100 kurtulmuş oluyorlar.

Sabah namazının tesbihatını aşağıda sundum inşallah yararlı olurum
SABAH NAMAZI TESBİHATI
1
Ezan ve kâmetin arkasından bu dua okunur.Allahümme rabbe hazihi’d-davet’it-tâmmeh,ve’s-salâti’l-kaimeh, âti seyyidinaMuhammeden’il-vesilete ve’l-fazileteve’derecate’r-rafiati’l âliyeh, ilahî veb’ashumakâmen mahmuden’illez’i vaadteh. İnneke lâtuhlifu’l-mîâd.
2
Sabah Namazının iki rek’atlikfarzından sonra “SELAM DUASI” okunurEstağfirullâh, estağfirullâh, estağfirullâhel-azîym el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hû, el-hayy’elkayyûm, ve etübü ileyh. Allâhumme ente’s-selâmüve minke’s-selâm, tebârekte yâ zelcelâli ve’l-ikrâm
3
Arkasından “SalâtenTüncinâ” yada “Salât-ıMünciye” olarak bilinen duâ okunur.Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Salâten tuncînâ bihâ mincemîil ahvâli ve’l-âfât. Ve takdîlenâ bihâcemiâ’l-hâcât. Ve tutahhirunâ bihâ mincemî’ıs-seyyiât. Ve terfeunâ bihâ indekeâ’led-deracât. Ve tübelliğunâ bihâ aksa’l-gâyât.Min cemî’il-hayrâti fi’l-hâyâti ve ba’de’l-memât. Âmin yâ mücib’ed-deavât, ve’l-hamdü lillâhirabb’il-âlemin.
4
Müteakiben 1 def’aAllâhumme innâ nukâddimu ileyke beyne yedeykülli nefesin ve lemhatin ve lahzatin ve tarfatinyatrifu bihâ ehlü’s-semâvâti ve ehlü’l-aradîyn,şehâdeten eşhedü en
5
Müteakiben 10 def’aLâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerike leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hâmdü yuhyi ve yumit ve hüvehayyun lâ yemût biyedihi’l-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadir denir. Onuncusundâ en sonuna veileyhi’l-masîyr eklenir.
6
Tevbeistiğfâr duâsı okunur.Allâhümme ecirnâ minennâr (3-5 veyâ 7 defâ)
Allâhümme ecirnâ min külli nâr.
Allâhümme ecirnâ min fitneti’d-dîniyyeti vedünyeviyyeh
Allâhümme ecirnâ min fitneti ahiri’z-zamân
Allâhümme ecirnâ min fitneti’l-mesihi’d-deccâlive’s-sufyân
Allâhümme ecirnâ mine’d-dalâlâti ve’l-bıd’ıyyâtive’l-beliyyât
Allâhümme ecirnâ min şerri’n-nefsi’l-emmâreh
Allâhümme ecirnâ minşurûri’n-nüfûsi’l-emmârati’l-firâvniyyeh
Allâhümme ecirnâ min şerri’n-nisâ
Allâhümme ecirnâ min belâ’in-nisâ
Allâhümme ecirnâ min fitneti’n-nisâ
Allâhümme ecirnâ min azâbi’l-kâbr
Allâhümme ecirnâ min azâbi’l-yevmi’l-kıyâmeh
Allâhümme ecirnâ min azâbi cehennem
Allâhümme ecirnâ min âzâbi kahrik
Allâhümme ecirnâ min nâri kahrik
Allâhümme ecirnâ min azâbi’l-kabri ve’n-nîrân
Allâhümme ecirnâ mine’r-riyâi ve’s-sum’âtive’l-ucubi ve’l-fâhr
Allâhümme ecirnâ min tecâvuzi’l-mülhidîyn
Allâhümme ecirnâ min şerri’l-munâfıkîyn
Allâhümme ecirnâ min fitneti’l-fâsıkîynAllâhümme ecirnâ ve ecir vâlideynâ ve talebeterasâili’n-nûru’s-sâdıkîyne fi hizmeti’l-kur’ânive’l-imân, ve ahbâbene’l-mü’minîne’l-muhlisîyne veakrıbâenâ ve ecdâdenâ mine’n-nâr (Eller yukarı çevrilir) Bi afvike yâ mücir bi fadlike yâ gâffâr.Âllâhümme edhılne’l-cennete mea’l-ebrâr.Âllâhumme edhılne’l-cennete meâ’l-ebrâr.Allâhumme edhılnâ ve edhı’l-üstâdenâ Said-iNursî radıyallahu anh ve vâlideynâ ve talebeterasâili’n-nûru ve ıhvânenâ ve ehâvatenâ veakribâenâ ve ecdâdenâ veahbâbene’l-mü’minîne’l-muhlisîyne fihizmeti’l-imâni ve’l-kur’ân, el cennetemeâ’l-ebrâr, salli alâ nebiyyike’l-muhtar veâlihi’l-athâr ve ashâbihi’l-ahyâr ve sellimmâdâme’l-leylü ve’n-nehâr. Âmin, velhamdü lillâhirabbil âlemin.
7
Bilinen namaz tesbihatına devam edilir.Subhânallâhi ve’l-hâmdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhüvallâhu ekber, ve lâ hâvle ve lâ kuvvete illâbillâhi’l-aliyyü’l-azîym
8
Ayete’lKürsi okunur okunduktan sonra tesbihçekilir.(Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.)
33 Subhânallâh,
33 Elhamdulillâh,
33 Âllâhuekber.
9
TesbihlerdensonraLâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerike leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hâmdü yuhyi ve yumit, ve hüvehayyun lâ yemût, biyedihi’l-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadir ve ileyhi’l-masîyr denir ve namazın duası yapılır.
10
Duâdan sonra;Fa’lem ennehu denir ve 33 defa (sabah namâzından sonra 100 defa okunabilir) Lâ ilâhe illâllâh okunur. Sonra Muhammede’r- resûlullâhisallallâhü teâlâ âleyhi ve sellem denir.
11
Besmele çekilip;İnnallâhe ve melâiketehû yusallûne alennebiyy; yâeyyühellezine âmenu, sallû aleyhi ve sellimuteslîmâ âyeti okunup Lebbeyk denir.
12
Müteakiben;Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ ali seyyidinâ muhammedin biadedi külli dâin vedevâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesirâ,
Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ ali seyyidinâ muhammedin biadedi külli dâin vedevâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesirâ,
Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ ali seyyidinâ muhammedin biadedi külli dâin vedevâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîrankesîrâ,
Salli ve sellim yâ rabbi alâ hâbibike muhammedinve alâ cemî’il-enbiyâi ve’l-mürselîn, ve alâ âli küllin ve sâhbi küllin ecmâin, âmîn, velhâmdulillâhirâbbi’l-âlemîn.denir
13
Müteakiben;Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin âleyke yâRasûllallâh
Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin âleyke yâHabîballâh
Elfü elfi sâlâtin ve elfü elfi selâmin âleyke yâemîne vahyillâhAllahumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâmuhammedin ve alâ âlihi ve ashâbihî, biadedievrâki’l-eşcâr ve emvâci’l-bihâr vekatarâti’l-emtâr. Vâğfirlenâ verhamnâve’l-tüfbinâ ve bi üstâdinâ ve vâlideynâ ve bitalebeti rasâili’n-nuru’s-sadıkîyne yâ ilahenâ bikülli salâtin minhâ eşhedühen lâ ilâhe illallâh veeşhedü enne muhammeden rasûllullâhi sallallâhuteâlâ âleyhi ve sellem denir.
Müteakiben Tercüme-i İsm-i Âzâm Duası okunur
Bismillâhirrahmânirrahiym
Subhanekeya AllâhtealeyteyâRahmanecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya Râhiymtealeyteyâ Kerimecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya Hâmidtealeyteyâ Hâkimecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya Mecidtealeyteyâ Melikecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya Kuddüstealeyteyâ Selâmecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya Mü’mintealeyteyâMüheyminecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya Âziztealeyteyâ Cebbârecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
SubhanekeyaMütekebbirtealeyteyâ Hâlıkecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya Evveltealeyteyâ Âhirecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya zâhirtealeyteyâ Bâtınecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya BâritealeyteyâMusâvvirecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya Tevvâbtealeyteyâ Vehhâbecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya Bâistealeyteyâ Vârisecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya Kâdimtealeyteyâ Mukimecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya Ferdtealeyteyâ Vitrecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya Nurtealeyteyâ Settârecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya Celiltealeyteyâ Cemilecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya Kâhirtealeyteyâ Kâdirecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya MeliktealeyteyâMuktedirecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya Alimtealeyteyâ Âllâmecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya Aziymtealeyteyâ Gâfurecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya Hâlimtealeyteyâ Vedudecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya Şehidtealeyteyâ Şâhidecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya Kebirtealeyteyâ Müteâlecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya Nurtealeyteyâ Lâtifecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya Semi’tealeyteyâ Kefilecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya Kâribtealeyteyâ Bâsiyrecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya Hâkktealeyteyâ Mübinecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya Râuftealeyteyâ Râhiymecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya TâhirtealeyteyâMüteâhhirecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
SubhanekeyaMücemmiltealeyteyâMufâddilecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya Müzhırtealeyteyâ Mün’imecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya Deyyântealeyteyâ Sultânecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya HânnântealeyteyâMennânecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya Ehâdtealeyteyâ Sâmedecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya HâyytealeyteyâKâyyumecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya Adltealeyteyâ Hâkemecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Subhanekeya Ferdtealeyteyâ Kuddûsecirnâ mine’n-nâr biafvike yâ Rahmân
Eller açılır, Subhâneke âhiyyen şerâhiyyen tealeyte lâ ilâhe illâente ecirnâ ve ecir üstâdenâ ve vâlideynâ ve rufekâenâ veâkribâenâ ve ahbâbene’l-mü’minîne’l-muhlisîyne mine’n-nâr ve minkülli nâr (eller aşağıya çevrilir) vahfaznâ minşerri’n-nefsi ve’ş-şeytan ve min şerri’l-cinni ve’l-insân ve min şerri’l-bid’âti ve’d-dalâleti ve’l-ilhâdi ve’t-tuğyân (eller yukârı çevrilir) bi âfvike yâMücir, bi fadlike yâ Gaffâr, bi rahmetike yâ erhame’r-râhimîn.
Allâhumme edhilne’l-cennete mea’l-ebrâr, bişefâati nebiyyike’l-muhtar. Amîn ve’l-hamdülillâhi rabbi’l-âlemin.
E’uzü besmele çekilerek Haşr Suresinin son beş ya da üç ayeti okunur.
……………..
Lâ yestevî ashâbun nâri ve ashâbul cenneh(cenneti), ashâbul cenneti humul fâizûn.
Lev enzelnâ hâzel kur’âne alâ cebelin le reeytehu hâşian mutesaddian min haşyetillâh(haşyetillâhi), ve tilkel emsâlu nadribuhâ lin nâsi leallehum yetefekkerûn
Huvallahulleziy la ilahe illa huve ‘alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu.
Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu’minul muheyminul ‘aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi ‘amma yuşrikune.
Huvallahul halikul – bariy-ulmusavviru lehum’esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel’ardı. Ve huvel’aziyzulhakiym.

Sabah namazının önemi çok mu çoktur bu fırsatı kaçırmamız lazım herkesin sabah namazını kaçırmamız lazım faziletleri faydası vücuda faydası sayamayacağım derecede çoktur Selam ve Dua ile Allah’a emanet olun inşallah.

Kaynak;http://www.omerfarukkural.com/sabah-namazi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder