22 Ekim 2012 Pazartesi

ihlas suresinin esrarı


ihlas suresinin esrarı

Sure-i İhlas hadis-i şerifin ifadesi ile “Sülüs-ü Kur’ân” yani Kur’ânın üçte birine denktir. Çünkü Tevhid hakikatini ve Allah’ın zatını ve zâtî sıfatlarını ders vermektedir. Allah’ın zatı ile doğrudan alaladar olduğu için esrarı çoktur. Bir kısmına işaret ederiz.
1. “Sure-i İhlas” olarak isimlendirilmesi insanı hâlis tevhide ulaştırdığı içindir. Tevhitte ihlas olmazsa amelde ihlas olmaz. Bu sebeple imanda ihlasın tevhide bağlı olduğunu ifade etmesi için sureye “ihlas suresi” denilmiştir. İmanda ihlas ve istikamet, amelde istikameti netice verir. “Emrolunduğun gibi istikamet üzere ol!” (Hud, 11:112) emri tevhit ile tecelli eder.

2. Sure, iman ve tevhidin özüdür. Tevhidin sembolü ve Allah’ın özel ismi ve “Alem” olan “Allah” lafzı Kur’ân-ı Kerimde 2800 defa geçer. Bu da Kur’ân-ı Kerim ayetlerinin 1/3’ünü teşkil eder. Yine Kur’ân-ı Kerimde yüce Allah’ın isim ve sıfatları cem’an 200 sahife tutmaktadır. Bu da Kur’anın 1/3’üne tekabül eder. Peygamberimizin (sav) “Sure-i İhlas sülüsü Kur’ândır, yani Kur’ânın 1/3’üdür” hadisine uygundur. Bu sebeple “üç İhlas bir Fatiha hatm-i Kur’an sevabına denktir” denilmiştir.

3. Sure Allah’ın altı adet zâtî sıfatlarını ispat eder. Bu husus yukarıda ispat edilmiştir. Bunlar “Vücut, kıdem, bekâ, vahdaniyet, muhalefetün lil-havadis ve kıyam bi-nefsihî” sıfatlarıdır. Altı zatî sıfat ayrıca imanın altı erkânı ile örtüşmektedir.

4. Sure 4 ayet, 11 kelime ve 47 harftir. Besmele ile olsa 67 harf olur. Sure 4 ayeti ile Kur’ân-ı Kerimin dört maksadı olan “Tevhit, Nübüvvet, Haşir ve Adalet”i remzetmektedir. Ayrıca yüce Allah’ın “Ehadiyet” “Samediyet” “Rahmaniyet” ve “Rahimiyetini” ifade eden dört mühim sıfatına ve bu sıfatların gereğini ifa ile müekkel olan “Cebrail, İsrafil, Mikail ve Azrail”e (as) ve İmanın gereği olan “Savm, Salât, Hac ve Zekât” rükünlerine işaret eder. Yine 4 halife ve 4 hak mezhebe ve 4 kitabın hakikatlerine işaret eder.

5. Besmele-i Şerife. 4 kelimesi ile saf tevhide ve ihlas suresinin 4 ayeti ile örtüşür. Sırası ile mana bakımından da mukabil gelir.

6. Kur’ânın esas gaye ve maksadı olan Tevhit, Nübüvvet, Haşir ve Adalet” Tevhidi ilan hususunda en câmi bir sure olan “ihlas suresi”nin aded-i hurufu Besmele ile beraber 67’dir. Bu ise “Allah” Lafza-i Celâlinin makam-ı ebcedisi olan 67 adedine tevafuk eder. Sakin olan elif sayılmazsa o zaman 66 ederek 6666 ayet olan Kur’ân-ı Kerimin dört mertebe olan 6 adedinin ikisine yani 66’ya tevafuk ederek Lafzatullah olan “Allah” ismi ile beraber “ihlas suresi”nin gayet câmi, kapsamlı bir “İsm-i Azam” olduğunu ifade eder. (Sözler, 2004, s. 1135)

7. Sure-i ihlas Altı Cümle olup, üçü müspet, üçü menfîdir. Böylece 6 Mertebe-i Tevhidi ispat etmekle beraber 6 enva-ı şirki reddeder. (Rumuzat-ı Semâniye, 2001, s. 170) Her bir cümlenin iki manası vardır. Biri tevhide delil, diğeri onun neticesi olur. Kendi kendine delil olup tevhidi ispat eder. Bu şekilde 6x6=36 Sure-i ihlas birbiri içinde bulunmuş olur. (Sözler, 1136) Böylece Sure-i Tevhit olan bu Sure-i ihlas, ne derece safî ve câmi bir Sure-i Tevhit olduğunu ispat eder.

8. Sure 11 kelimesi ile Tevhit Hakikatini tam olarak ders verir.
1. Kul: Vahyden kinayedir. Vahye ve nübüvvete delildir. Allah’ın bilinmesi yine vahy ile olacağı ve Allah kendi sıfatlarını kendi kelamı ile insanlara bildirdiğine delildir. Böylece Allah bilgisinin insanların akıl ve felsefî düşünceleri ile belirlenemeyeceğini ifade eder.

2. Hüve: Allah’ın varlığı hava gibidir ve o hissedilir, salim akıllar ve sağlam maddi-manevi duyular ile hissedilir ama görülemez. Hava insana hayat verdiği ve her an onsuz yapamadığımız gibi iman ve tevhid de böyledir. (Hüve Nüktesine bakınız: Sözler, 260-265) Hüve, mutlak zamirdir; mutlak varlığın Allah olduğunu ve her nefes alışta “Hû” diyerek onu zikrettiğimizi ifade eder. “Hüve” kelimesinin sayı değeri de 11 olmakla 11 kelimeden ibaret olan ihlas Sureni tam olarak gösterir.

3. Allah: Tam olarak bilinemeyen ve akılları hayret içinde bırakan zât demektir. Kelime gramer bakımından eşsiz ve benzersiz olduğu gibi Allah’ın da eşi ve benzeri yoktur. Bu kelimenin gramer bakımından eşi, benzeri, müzekkeri, müennesi, sıfatı, mevsufu, tekili ve çoğulu yoktur. ihlas suresinin 4 ayetine uygun olarak 4 harftir. Her bir harfi gerek beraber ve gerekse ayrı ayrı “Tevhid-i Ulûhiyete” işaret eder. “Allah- Lillah- Lehu ve Hu” her birisi Allah demektir. İlk iki harfi olan “Elif lâm” takısı şayet harf-i tarif olsa o zaman anlamı, “Zâtı bilinmemekle beraber varlığı malum ve bedihi” demektir. “Hu” zamiri ise her nefeste Allah’ı zikretmeye remz ve imadır. Verilen ve alınan her nefes “Hu” der. Yine “Allah” kelimesinin her harfinin bir anlamı vardır. “Elif” kelimede ayrı olmakla, “zatı ile kâim, mahlûkattan ayrıdır” anlamını içermekle beraber rakamsal değerinin “Bir” olması ile de Tevhide işarettir. Bir ise rakamların aslıdır. Bütün rakamlar birden türemiştir. Elif de harflerin aslıdır. “Lam” mahlûkatın yaratıcısı ve sahibi olduğuna “Lam” mahlûkatı Allah’a bağlamayı ima eden bir harftir. “Hu” her nefes sahibinin Allah’ı zikrettiğine ve her şeyin O’nu gösterdiğine işaret etmektedir. Allah kelimesinin rakamsal ve ebcedî değeri bir hesaba göre şeddeli 66, şeddesiz 36’dır. Yine bir diğer hesaba göre şeddeli 1901, şeddesiz 1401 olup pek çok esrarı havidir.

4. Ehad: Her şeyi bizzat tecellisi ile yaratan, şirk ve iştiraki asla kabul etmeyen” demektir. İsm-i tafdil ve sıga-i mübalağa ile saf tevhide yani Allah’ın “her yerde hazır ve her şeye nazır olarak her işi bizzat ilim, irade ve kudreti ile yaptığını ifade eder. Ebcedî değeri 13 olup şirke asla yer olmadığını ima eder. Böylece tevhitten mahrum kalanın helak olacağını açıkça ifade eder. tüm yanlış din, mezhep ve itikatların tevhitten sapma neticesi olduğunu ima eder.

5-6. Allahü’s-Samed: Allah zatı ile kâim, hiçbir şeye muhtaç olmayan ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu zât-ı vâhid-i ehad demektir.

7-8. Lem yelid ve lem yûled: Doğanlar, doğuranlar, ezelî ve ebedî olmayanlar ilah olamazlar demektir. Ebcedî değeri 114 ve 128’dir.

9-10-11. Ve lem yekün lehu küfüven ahad: 15 harftir. Hiçbir şey ona denk değildir. “Muhalefetün lil-havadis” onun zatî sıfatıdır demektir.

9. Surenin harfleri 47 adet olup 4+7=11 adedi ile 11 kelimesine işaret etmektedir. Besmele ile beraber 19+47=66 ederek “Allah” isminin rakamsal değeri olan 66 rakamına tevafuk eder.
Yüce Allah 47. Surenin 19. Ayetinde yüce Allah şöyle buyurur: “Biliniz ki Allah’tan başka ilah yoktur. Kendin için ve mü’min erkek ve mü’min kadınlar için Allah’tan af dileyin. Allah dünyanızı da ahiretinizi de varacağınız yeri de bilendir.” (Muhammed, 47:19) 19. Surenin 47. Ayetinde ise “Selam sana, senin için rabbimden af dileyeceğim; çünkü o bana çok lütufkârdır.” (Meryem, 19:47)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder