21 Aralık 2012 Cuma

Âyetü’l-Kürsî’de İlâhî MeselelerÂyetü’l-Kürsî’de İlâhî Meseleler

Görüldüğü üzere bu âyet-i Kerîme, Allâhü Teâlâ hazretlerinin yüce zâtı ve güzel sıfatlarına taalluk eden ana meseleleri ihtiva etmektedir. Bu âyet-i Kerîmenin Allâhü Teâlâ hazretlerinin zât ve sıfatıyla İlgi olarak dile getirip açıkça ifâde ettiği manâları şöyle sıralayabiliriz:

1. Allâhü Teâlâ Hazretleri vardır ve birdir.

2. Ulûhiyetinde münferittir. Yâni tektir.

3. Allâhü Teâlâ hazretleri, hayat ile mütassıftır.

4. Vacibü’I-vücûttur. Zâtının varlığı vâcibtir.

5. Başkalarını o yarattı.

6. Allah, kayyûm’dur. Zatiyle kâim olup başkalarını da ayakta tutandır.

7. Allâhü Teâlâ hazretleri mekandan (yer tutmaktan) münezzehtir.

8. Herhangi bir şeye hulul etmekten de münezzehtir.

9. Allâhü Teâlâ hazretleri, tağayyür’den (herhangi bir değişiklikten) beridir,

10. Kendisine fütur (zâiflik ve gevşeklik) gelmez.

11. (Uyuklamaz ve uyumaz)

12. Onunla diğer varlıklar arasında asla bir benzerlik yoktur.

13. Nefislere ve ruhlara arız olan şeyler, Allah’a ânz olmaz.

14. Allah, mülkün ve melekût’un sahibidir.

15. Usûl ve furuu yaratan O’dur.

16. (Allah, usûl ve furuu’dan münezzehtir. Çünkü O doğmadı, doğurulmadı.)

17.0, kudret ve güç sahibidir.

18. Allah’ın yakalaması çok şiddetlidir.

19.0′nun katında, kendisinin izni olmadıkça kimse, kimseye şefaat edemez.

20. Bütün eşyayı hakkıyla bilen sâdece Allâhü Teâlâ hazretleridir.

21.0, eşyanın açık olanını da bilir, gizli olanını da…

22.Eşyâ’nm küllisini de bilir cüzlerini de…

23. Mâlik olma ve üzerine kadir olmak şanında olan her mâliki ve kudreti, mülkünün ve kudretinin genişliğiyle kuşatmıştır.

24.0nun dilediğinden fazla kimse onun ilmineeremez.

25. Hiçbir zorluk ona zor gelmez.

26. Herhangi bir iş, O’nu meşgul etmez, ona engel de olamaz.

27. Evhamlara gelen bütün vehimlerden yüce ve münezzehtir.

28.0 çok yücedir…

29. Azametlidir…

30. Hiçbir idrâk onu anlayıp kavrayamaz.

Bundan (yani Ayetü’l-kürsî’nin ihtiva ettiği bu güzel manâlardan) dolayı Efendimiz (s.a.v.) hazretleri şöyle buyurdular:

Muhakkak ki, Kur’ân-ı Kerîmin âyetlerinin en büyüğü, âyetü’l-kürsfdir. Kim âyetü’l-kürsîi okursa, Allâhü Teâlâ hazretleri, bir melek gönderir; ertesi günün o saatine kadar onun sevaplarını yazar ve kötülüklerini (günahlarını) siler.

Yâni, müktezâsı büyük olduğu için; âyetü’l-Kürsî’de Kur’ân-ı Kerîmin en büyük âyetlerinden oldu.

Çünkü şey, Allâhü Teâlâ hazretlerinin zâtı, müktezâsı ve müteallâkatinin şerefiyle şereflenmektedir.

Âyetü’l-Kürsî, elli harfte tevhîdi iktizâ etti. İhlâs sûresi ise on beş harfte…

Her şeyin yücesi vardır. Kur’an-ı kerimin en yücesi Bakara süresidir. Bakara sûresinde Kur’ân-ı kerim âyetlerinin efendisi olan bir âyet vardır. O da Âyetü’l-Kürsîydir.” Tirmizi: 2803,

Kaynak : Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Ömer Faruk Hilmi, Fatih Yayınevi: 3/63-65.http://yukarikayalar.wordpress.com/page/2/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder